PFOZAiWN

Działalność

Home  >>  Działalność

  1. Realizacja celów wspólnych dla Stowarzyszeń Organizacji związanych z zarządzaniem, adinistrowaniem, pośrednictwem i wyceną nieruchomościami

  2. Prowadzenie wspólnych działań w celu profesjonalizacji zawodów zarządców i rzeczoznawców majątkowych oraz pośredników w obrocie nieruchomościami

  3. Współdziałanie z organami władzy państwowej i samorządowej przy tworzeniu regulacji prawnych oraz otoczenia instytucjonalnego związanego z wyceną, zarządzaniem i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami

  4. Współpraca z innymi organiacjami działającymi na rynku nieruchomości

  5. Tworzenie warunków dla powstania samorządów zawodowych wśród zarządców, administratorów a także rzeczoznawców majątkowych i pośredników w obrocie nieruchomościami

  6. Doskonalenie systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych specjalistów- ekspertów

  7. reprezentowanie członków wobec organów i instytucji centralnych i samorządowych, także na forum międzynarodowym w zakresi realzacji celów przewidzianych Statutem

  8. Ochrona Prawa Własności