PFOZAiWN
Advertica features an amazing parallax section

KONGRES ZARZĄDCÓW

Kongres Zarządców Nieruchomości – dodatek specjalny

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju odwołany został XI Kongres Zarządców
Nieruchomości, który planowany był na 26 listopada 2020 r.
Kongres zostanie zrealizowany w zmienionej formule. Redakcja miesięcznika „Wspólnota
Mieszkaniowa” przygotuje dodatek specjalny – Kongres Zarządców Nieruchomości. Znajdą
się w nim: artykuły, debaty, prezentacje i studia przypadków, które tematycznie odzwierciedlą
zaproponowany program XI Kongresu Zarządców Nieruchomości.
Dodatek specjalny zostanie opublikowany w wersji papierowej i załączony do grudniowego
wydania „Wspólnoty Mieszkaniowej” oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej
www.wm.info.pl, gdzie będzie do pobrania za darmo. Wersja elektroniczna dostępna będzie
od 7 grudnia 2020 r.

W dodatku, eksperci m. in. Agnieszka Malik-Faron, Agata Sołtysik, Piotr Brogowski, Piotr
Szczepański, Marcin Szymankiewicz, przedstawią ważne i aktualne dla zarządców tematy.
Poruszone zostaną kwestie związane ze: zmianami w podatkach (split payment, biała lista,
JPK_VAT), budowaniem relacji z klientami, obowiązkową segregacją odpadów, prawnymi i
praktycznymi aspektami zawarcia oraz zmiany i renegocjowania umów z kontrahentami.
Ponadto opublikowana zostanie debata na temat prestiżu zawodu zarządcy nieruchomości.
Szczegóły dotyczące dodatku specjalnego dostępne są na stronie:
www.wm.info.pl/kongres-zarzadcow
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Agata Fiodorow
Koordynator Działu Konferencji i Projektów Specjalnych
T: 600 351 700
E: a.fiodorow@municipium.com.pl
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dodatkiem specjalnym – Kongres Zarządzania
Nieruchomościami

17.11.2020 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej 

Przedstawiamy Państwu projekt Ustawy o zmianie ustawy o efektywności Energetycznej oraz niektórych ustaw /projekt UC41/ wersja za dnia 20.08.2020 oraz stanowiska Stowarzyszenia oraz Organizacji Zarządców Nieruchomości z prośbą o zapoznanie się oraz uwagi i propozycje które będą mogły być wykorzystane w dalszych konsultacjach

POBIERZ

28.05.2020 r. 

Co powinien wiedzieć zarządca (administrator) budynków w czasie epidemii      

Zgodnie z 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi[1] właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii powyższy obowiązek obejmuje podejmowanie przez właścicieli, posiadaczy lub zarządzających nieruchomościami działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Poza standardowym myciem zalecana jest dezynfekcja uprzednio umytych:

 • przestrzeni wspólnych w budynku (podłóg, schodów, wnętrz wind itp.),
 • powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów, domofonów, przycisków
  w windach, skrzynek pocztowych itp.)

częstotliwość przeprowadzania dezynfekcji oraz przedział czasowy pomiędzy poszczególnymi czynnościami dezynfekującymi powinny być uwzględniać:

 • specyfikę obiektu, w tym wielkość budynku
 • średnią liczbę osób przemieszczających się w częściach wspólnych;
 • rodzaj powierzchni, z którymi stykają się osoby (klamki, poręcze, uchwyty, krzesła, ławki, oparcia),
 • możliwość wietrzenia pomieszczenia, części wspólnych, np. przez otwarcie okien,
 • metod i rodzajów środków stosowanych do dezynfekcji

Środki do dezynfekcji

szczegółowe informacje na temat produktów biobójczych, w tym wirusobójczych, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze – ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne wykaz produktów jest na bieżąco aktualizowany,

wskazówki dotyczące oczyszczania pomieszczeń i przestrzeni publicznych innych niż należące do opieki zdrowotnej, w których może potencjalnie występować wirus SARS-CoV-2, zawiera raport techniczny Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z dnia 18 lutego 2020 r. pn. „Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2”[2]

zgodnie z jego treścią do dezynfekcji:

 • zalecane jest m.in. zastosowanie 0,1% podchlorynu sodu, po oczyszczeniu powierzchni neutralnym detergentem,
 • w przypadku powierzchni, które mogą zostać uszkodzone przez podchloryn sodu, zalecane jest zastosowanie etanolu w stężeniu 70% (również po oczyszczeniu powierzchni neutralnym detergentem),
 • podstawowe środki stosowane w celu zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powinny obejmować aminy IV rzędowe, etanol, podchloryn sodu (nie jest natomiast zalecane stosowanie formaldehydu, gdyż wykazuje on działanie kancerogenne).

Zalecenia dotyczące wykonywania usług przez pracowników technicznych

Zalecane jest odłożenie wizyt pracowników technicznych w lokalach w przypadkach, gdy wizyta nie ma charakteru interwencyjnego (np. w przypadku awarii) i nie jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa oraz potrzeb bytowych osób przebywających w lokalu

przed umówieniem się na wykonanie usługi czy też przy wezwaniu należy zapytać wzywających, czy są w trakcie izolacji lub kwarantanny:

w przypadku wykonywania usług w lokalach, w których nie przebywają osoby będące w trakcie izolacji lub kwarantanny, przy wchodzeniu do lokali zalecane jest przestrzeganie następujących zasad:

 • należy poprosić lokatorów o przewietrzenie (w miarę możliwości), lokalu przed wizytą pracowników wykonujących usługi; nie zaleca się używania w tym czasie klimatyzacji,
 • należy poprosić lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed wizytą pracowników technicznych,
 • należy zdezynfekować ręce przed wejściem do budynku / mieszkania,
 • należy przestrzegać zasady bezpiecznej odległości (2 m) pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniu, w którym praca jest wykonywana,
 • należy stosować środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja rąk, a także nieprzemakalny kombinezon / fartuch z długim rękawem wiązany z tyłu – w razie potrzeby i w zależności od specyfiki prac),
 • po zakończeniu czynności w lokalu jednorazowe rękawiczki wyrzucić do kosza
  na odpady zmieszane – umyć ręce wodą z mydłem, lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
 • obowiązek stosowania środków do ochrony rąk jest wyłączony przy pracach, które nie mogą być wykonywane przy ich użyciu lub gdy jest to znacznie utrudnione,
 • nie zaleca się korzystania z telefonów komórkowych podczas wizyt.

w przypadku przebywających w lokalu osób będących w trakcie kwarantanny lub izolacji – gdy wykonanie usługi jest konieczne dodatkowo, oprócz wskazanych powyżej zaleceń:

 • należy poprosić lokatorów o przejście do pomieszczenia, do którego pracownik techniczny nie będzie zmuszony wchodzić,
 • zalecane jest, aby pracownicy techniczni wykonujący usługi w takim lokalu byli wyposażeni w następujące środki ochrony indywidualnej:

1) kombinezon albo długi fartuch ochronny (jeśli wymaga tego charakter pracy);

2) jednorazową maskę zakrywającą otwory oddechowe z filtrem co najmniej klasy N95/FFP2;

3) gogle lub przyłbicę ochronną – jednorazową lub poddaną uprzednio procedurze dekontaminacyjnej;

4) jednorazowe rękawice.

Wyposażenie pracowników technicznych oraz personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy[3] pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki
i techniki, jak również ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do obowiązków pracodawcy należy m.in.:

 • reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 • dostarczenie pracownikowi środków ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach,
 • zapewnienie, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnienie ich prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania.

 Zgodnie z § 8 ust. 7 pkt 3 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii[4] zakłady pracy są obowiązane zapewnić osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

 


WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA- CO O NIEJ WIEMY- cz.III

Właściciel lokalu ( członek Wspólnoty Mieszkaniowej) w danej nieruchomości ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Pożytki i przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. Od zasady tej jest jednak odstępstwo w odniesieniu do właścicieli lokali użytkowych. Właściciele lokali mogą ustalić zwiększone obciążenia z tytułu udziału lokali użytkowych w wydatkach wspólnoty, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z takich lokali, np. sklep spożywczy na pewno ma większy udział w wywozie śmieci i odpadów niż analogicznej powierzchni lokal mieszkalny.

Właściciel lokalu ponosi oczywiście wydatki związane z utrzymaniem swojego lokalu i jest obowiązany utrzymywać go w należytym stanie.

Właściciel lokalu obowiązany jest także do przestrzegania porządku domowego, uczestniczenia w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i korzystania z niej w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez innych współwłaścicieli.

Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

 • wydatki na remonty i bieżącą konserwacje,

 • opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,

 • ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,

 • wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

 • wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną właściciele lokali uiszczają zaliczki

w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca

Zaliczki te mogą być egzekwowane w sądowym postępowaniu upominawczym,

bez względu na ich wysokość.

Zebrania sprawozdawcze wspólnot mieszkaniowych można przełożyć

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa roczne zebrania sprawozdawcze wspólnot mieszkaniowych mogą zostać przełożone, informuje Ministerstwo Rozwoju

Nie będzie to powodowało sankcji dla zarządów oraz zarządców wspólnot.

„Na bieżąco monitorujemy rozwój sytuacji w Polsce, także w kontekście zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu mieszkaniowego kraju” – stwierdził wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

Zgodnie z ustawą o własności lokali zebrania wspólnot powinny być zwołane do końca marca br. Takie spotkania często organizowane są w placówkach szkolnych, które pozostają zamknięte.

„Biorąc pod uwagę aktualną sytuację oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego o unikaniu skupisk ludzi, termin zwołania zebrań może zostać przesunięty” – podaje Ministerstwo Rozwoju.

Ministerstwo zaznacza, że „przełożenie zebrania na termin późniejszy, umożliwiający jego prawidłową i bezpieczną organizację, nie podważy ważności podjętych na nim uchwał”.13.02.2020 r.  Co dalej z Zarządcą?    

Decyzje polityczne zniweczyły wieloletnie działania, które miały za zadanie określenie znaczenia roli Zarządcy Nieruchomości. Zawód ten nigdy nie miał ograniczeń z dostępem dla nowych osób, ale wymagał określonej wiedzy i kwalifikacji. Jednym ruchem autorstwa Premiera Gowina, aby się przypodobać społeczeństwu zniesiono wygania kwalifikacyjne dotyczące Zarzadcy Nieruchomosci

Aktualnie brak odpowiedzialności i wymagań w stosunku do osób zawodowo wykonujących czynności zarządzania nieruchomościami powoduje chaos na rynku jak i brak kompetencji przez osoby wykonujące ten zawód.

Polska Federacja Zarządów Administratorów i Właścicieli Nieruchomości zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowników nieruchomości, podejmuje działania aby wprowadzić zawód Zarządcy do Krajowego Rejestru Kwalifikacji, ale droga jest długa i żmudna. Dlatego parę słów o aktualnych procedurach obowiązujących w naszym Kraju.

ZRK (Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji) to publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Obecnie w rejestrze dostępne są tzw. kwalifikacje pełne, które zdobywa się w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego, oraz tzw. kwalifikacje rynkowe, które można zdobywać nieformalny (np. poprzez szkolenia prowadzone przez organizacje zawodowe)

. Dzięki ZRK można:

 1. przeglądać kwalifikacje nadawane w Polsce i identyfikować instytucje, które nadają daną kwalifikację – bez konieczności rejestrowania się w ZRK;
 2. wnioskować o włączenie kwalifikacji rynkowej;
 3. wnioskować o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji;
 4. wnioskować o wpis na listę podmiotów do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewnienia jakości.

ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, opisuje, porządkuje i zbiera różne kwalifikacje w jednym, powszechnie dostępnym rejestrze – Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji . Wprowadzane przez ZSK rozwiązania to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. System ma na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce, które ułatwi potwierdzanie umiejętności na polskim i zagranicznym rynku pracy.

Aktualnie zarejestrowanych kwalifikacji jest 10230.

Ciąg dalszy nastąpi

 

Autor Maciej Krakowiak jest wieloletnim zarządcą nieruchomości, Prezesem Krakowskiego Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości, Członkiem Zarządu Polskiej Federacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości, wykładowcą akademickim z zakresu zarzadzania nieruchomościami

 

 


 

 

7.02.2020 r.                                                                                                                                                                                       W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Zarządców , Administratorów i Właścicieli Nieruchomości, na którym przyjęto do wiadomości rezygnację Pani Ireny Matyki z funkcji Prezydenta i członka Zarządu Polskiej Federacji Zarządców , Administratorów i Właścicieli Nieruchomości.

Zarząd postanowił iż do czasu wyborów na najbliższej Radzie Krajowej funkcję Prezydenta będzie pełnił Pan Piotr Konkel.

Zarząd dziękuje Pani Irenie Matyce za dotychczasową prace, życzy powodzenia w działalności zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.

 


 

7.02.2020 r. 

Przedstawiamy sylwetkę Pana Piotra Konkela pełniącego Obowiązki Prezydenta Polskiej Federacji Zarządców , Administratorów i Właścicieli Nieruchomości

Pan Piotr Konkel jest mieszkańcem Gdańska. Od trzydziestu lat jest związany z ruchem zawodowym zarządców nieruchomości. Trzecią kadencje pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości a wczesniej był Prezesem Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego oraz dwóch amerykańskich instytutów: Institute of Real Estate Management oraz CCIM Institute .

Posiada licencję Zarządcy Nieruchomości oraz Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.

Dwukrotnie pełnił prestiżową funkcję wiceprzewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej kierując postepowaniem kwalifikacyjnym zarządców nieruchomości.

Specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi oraz prowadzeniem procesów inwestycyjnych w nieruchomościach.

Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Gdańskim i Wyższej Szkole Bankowej.